Studeer by ons

'n Oorsig van ons akademiese programme

HonsBA Joernalistiek

Die HonsBA Joernalistiek is waarskynlik die gewildste program wat deur die Universiteit Stellenbosch se nagraadse Departement Joernalistiek aangebied word. 

Aansoeke sluit op 31 Augustus en die toelatingstoets word in September geskryf.

Dr Marenet Jordaan2

Kursussameroeper
Dr Marenet Jordaan
Epos: marenet@sun.ac.za
Tel: 021 808 2625

Toelatingsvereistes 
Studente wat wil aansoek doen om toelating tot die HonsBA in J​oernalistiek moet òf in besit wees van 'n B-graad, òf hulle moet in hul finale studiejaar vir 'n Baccalareusgraad wees.

Keuringstoets en onderhoud
Alle aansoekers moet in September 'n keuringstoets skryf wat hulle algemene kennis, taalvaardigheid, belangstellings en kulturele geletterdheid toets. 'n Individuele onderhoud word ook met elke aansoeker gevoer.

​Plagiaat
Die pleeg van plagiaat word in 'n baie ernstige lig in die joernalistiek en in hierdie Departement se opleiding beskou. Studente wat plagiaat pleeg, sal nu​l vir 'n werkstuk ontvang en ook nie toegelaat word om verder enige werk in 'n spesifieke module in te dien nie. Volg hierdie skakel na die biblioteek se webwerf vir meer inligting oor plagiaat en hoe om dit te vermy.

Duur van die kursus
Die kursus begin gewoonlik in die eerste week van Februarie en die laaste projekte en eksamens word aan die einde van November afgehandel. Hierná moet studente nog 'n praktiese internskap van minstens vier weke by 'n goedgekeurde media-instelling van hul keuse voltooi voordat hul grade in Maart die volgende jaar toegeken word.

Kursussamestelling
Van studente word verwag om opdragte uit te voer, klas te loop en ander verwante joernalistieke aangeleenthede by te woon van Maandag tot Vrydag, maar dikwels ook gedurende naweke. Die meeste van die studente se praktiese werk word op hul eie webruimte, MatieMedi​, gepubliseer.​

Die kursus word fyn ontwerp om studente bloot te stel aan praktiese vaardighede sowel as kritiese denke. Die inhoud word gereeld aangepas om tred te hou met bedryfsverwagtinge. Die kursus bestaan uit ses (verpligte) modules.

Module 1: Joernalistiekpraktyk (30 krediete)
In hierdie module sal studente nuus- en narratiewe skryfkuns in ’n digitaal-eerste omgewing oefen. Daar word ook van studente verwag om ’n vier week-lange internskep by ’n erkende media-instelling af te handel.

Module 2: Multi-plaform Joernalistiek (15 krediete)
Studente sal vaardighede aanleer en oefen vir die ontwerp en publikasie van inhoud op ’n verskeidenheid mediaplatforsm, insluitende drukmedia, digitaal, sosiale media en uitsaaiwese.

Module 3Mediastudies (20 krediete)
Hierdie module is ontwerp om studente aan te moedig om krities na te dink oor die aard van die media, die rol van die media in die samelewing, media-etiek, mediareg en mediageskiedenis.

Module 4: Media-entrepreneurskap (10 krediete)
Hierdie module is ontwerp in antwoord op die groeiende wekroep vir jong professionele mediawerkers om kennis te dra van die sakekant van die media, en vir studente om innoverend te dink oor die toekoms van die bedryf. 

Module 5: Spesialisjoernalistiek (15 krediete)
Studente kry blootstelling aan ’n verskeidenheid verslaggewingsterreine wat wissel van wetenskap en besigheid, tot kuns en politiek. 

Module 6: Navorsingswerkstuk (30 krediete)
Hier word studente die geleentheid gegun om al die vaardighede wat hulle gedurende die jaar aanleer toe te pas op die vervaardiging van ’n onafhanklike joernalistiek mediaproduk, en ’n navorsingsvoorstel vir ’n akademiese joernalistiekstudies-projek.

MA Joernalistiek

The MA in Journalism is a 180 credit programme based on a virtual classroom system and is the only modular course of its kind in South Africa. Students are only required to visit Stellenbosch for specific periods during the programme for seminars. The course is particularly popular with mid-career professionals who want to extend their qualifications and enhance their careers. The SU allows two years for a student to complete a master’s degree – with the possibility to apply for an extension.

Dr Gawie Botma2

Kursussameroeper
Dr Gawie Botma
Epos: gbotma@sun.ac.za
Tel: 021 808 3488

Toelatingsvereistes
Because of the multidisciplinary nature of a career in journalism, the requirement for entry is an honours degree in an appropriate area in the humanities, or any other honours degree plus five years practical experience in journalism. Students who qualify can also be admitted through the process of Recognition of Prior Learning (RPL).

Entrance test
All applicants must write an entrance test in October to assess their research interest.

Course detail
The MA in Journalism is based on two selection structures as per module details below. The programme is based upon individual interaction between lecturer and student, but the attendance of residential seminars is compulsory. A thesis or mini thesis is done in one area of spescialition in which the topic is situated.

MA-program in Joernalistiek (Kode 38725)
878 (180) (100% thesis) (MA after BA Honours degree)
888 (180) (50% thesis) (MA after BA Honours degree)

Option 878: 100% thesis after BA Honours (180 credits)
Compulsory module: 12834 Thesis (100%) (Journalism) 871 (180) (A/E)
NB: It is compulsory for students to attend the Theory and Method Review workshops during the first and second seminar week.

Option 889: 50% (90 credit) thesis (180 credits)
Verpligte modules
Theory and Method Review 871 (90) (E)
12834 Tesis (50%) (Joernalistiek) 883 (90) (A/E)

Assessering
The course work of the compulsory module is assessed through assignments and examination. Theses will be assessed according to the University’s guidelines.

PhD Joernalistiek

Om tot die doktorsgraadprogram toe gelaat te word, moet die kandidaat reeds oor ’n erkende meestersgraad in Joernalistiek of Kommunikasie beskik – soos uiteengesit in die toelatingsriglyne van die Universiteit. Toelating tot doktorsgraadstudie sal oorweeg word op grond van ’n navorsingsvoorstel.

Dr Gawie Botma2

Kursussameroeper
Dr Gawie Botma
Epos: gbotma@sun.ac.za
Tel: 021 808 3488

Kode 38725 978 (360)​​

Admission and selection requirements

Om tot die doktorsgraadprogram toe gelaat te word, moet die kandidaat reeds oor ’n erkende meestersgraad in Joernalistiek of Kommunikasie beskik – soos uiteengesit in die toelatingsriglyne van die Universiteit. Toelating tot doktorsgraadstudie sal oorweeg word op grond van ’n navorsingsvoorstel.

The template for a PhD research proposal can be found by clicking here.

Die skryf van 'n verhandeling. Raadpleeg Deel 1 ( Algemeen) van die Jaarboek.

Komponente van die module​

  • Verpligte module​
         38725 Journalism 978 (360) (A/E)
 
Assessering
Die tesis word geëksamineer ooreenkomstig die Universiteit se toelatingsbeleid.
Afrikaans
Na bo