Studeer by ons

'n Oorsig van ons akademiese programme

HonsBA Joernalistiek

Die HonsBA Joernalistiek is na alle waarskynlikheid die gewildste van al die nagraadse programme wat deur die Departement Joernalistiek aan die Universiteit Stellenbosch aangebied word. Meer as 100 applikante doen elke jaar aansoek om tot hierdie jaarlange, voltydse program toegelaat te word.

Dr Marenet Jordaan2

Kursussameroeper
Dr Marenet Jordaan
Epos: marenet@sun.ac.za
Tel: 021 808 2625

Toelatingsvereistes 
Studente wat wil aansoek doen om toelating tot die HonsBA in J​oernalistiek moet òf in besit wees van 'n B-graad, òf hulle moet in hul finale studiejaar vir 'n Baccalareusgraad wees.

Keuringstoets en onderhoud
Alle aansoekers moet in September 'n keuringstoets skryf wat hulle algemene kennis, taalvaardigheid, belangstellings en kulturele geletterdheid toets. 'n Individuele onderhoud word ook met elke aansoeker gevoer.

​Plagiaat
Die pleeg van plagiaat word in 'n baie ernstige lig in die joernalistiek en in hierdie Departement se opleiding beskou. Studente wat plagiaat pleeg, sal nu​l vir 'n werkstuk ontvang en ook nie toegelaat word om verder enige werk in 'n spesifieke module in te dien nie. Volg hierdie skakel na die biblioteek se webwerf vir meer inligting oor plagiaat en hoe om dit te vermy.

Duur van die kursus
Die kursus begin gewoonlik in die eerste week van Februarie en die laaste projekte en eksamens word aan die einde van November afgehandel. Hierná moet studente nog 'n praktiese internskap van minstens vier weke by 'n goedgekeurde media-instelling van hul keuse voltooi voordat hul grade in Maart die volgende jaar toegeken word.

Kursussamestelling
Van studente word verwag om opdragte uit te voer, klas te loop en ander verwante joernalistieke aangeleenthede by te woon van Maandag tot Vrydag, maar dikwels ook gedurende naweke. Die meeste van die studente se praktiese werk word op hul eie webruimte, MatieMedi​, gepubliseer.​

Die kursus word fyn ontwerp om studente bloot te stel aan praktiese vaardighede sowel as kritiese denke. Die inhoud word gereeld aangepas om tred te hou met bedryfsverwagtinge. Die kursus bestaan uit ses (verpligte) modules.

Module 1: Joernalistiekpraktyk (30 krediete)
In hierdie module sal studente nuus- en narratiewe skryfkuns in ’n digitaal-eerste omgewing oefen. Daar word ook van studente verwag om ’n vier week-lange internskep by ’n erkende media-instelling af te handel.

Module 2: Multi-plaform Joernalistiek (15 krediete)
Studente sal vaardighede aanleer en oefen vir die ontwerp en publikasie van inhoud op ’n verskeidenheid mediaplatforsm, insluitende drukmedia, digitaal, sosiale media en uitsaaiwese.

Module 3Mediastudies (20 krediete)
Hierdie module is ontwerp om studente aan te moedig om krities na te dink oor die aard van die media, die rol van die media in die samelewing, media-etiek, mediareg en mediageskiedenis.

Module 4: Media-entrepreneurskap (10 krediete)
Hierdie module is ontwerp in antwoord op die groeiende wekroep vir jong professionele mediawerkers om kennis te dra van die sakekant van die media, en vir studente om innoverend te dink oor die toekoms van die bedryf. 

Module 5: Spesialisjoernalistiek (15 krediete)
Studente kry blootstelling aan ’n verskeidenheid verslaggewingsterreine wat wissel van wetenskap en besigheid, tot kuns en politiek. 

Module 6: Navorsingswerkstuk (30 krediete)
Hier word studente die geleentheid gegun om al die vaardighede wat hulle gedurende die jaar aanleer toe te pas op die vervaardiging van ’n onafhanklike joernalistiek mediaproduk, en ’n navorsingsvoorstel vir ’n akademiese joernalistiekstudies-projek.

MA Joernalistiek

Die MA in Joernalistiek is ’n 180 kredietprogram wat gebaseer is op ’n virtuele klaskamerstelsel, en is die enigste modulêre kursus van sy soort in Suid-Afrika. Studente hoef Stellenbosch slegs op spesifieke tye te besoek om aan seminaarweke deel te hê. Die kursus is veral gewild onder professionele mediawerkers wat hul kwalifikasies wil verbeter en hul loopbane wil bevorder. Die US laat altesame vier jaar toe vir ’n student om die meestersgraad te voltooi.​

Dr Gawie Botma2

Kursussameroeper
Dr Gawie Botma
Epos: gbotma@sun.ac.za
Tel: 021 808 3488

Toelatingsvereistes
As gevolg van die multi-dissiplinêre aard van 'n loopbaan in die joernalistiek, is die vereiste vir toelating 'n honneursgraad in 'n toepaslike gebied in die geesteswetenskappe, of enige ander honneursgraad plus vyf jaar praktiese ervaring in die joernalistiek.
 
Keuringstoets en onderhoud
Alle aansoekers moet 'n toelatingstoets in September skryf om hul belangstelling in navorsing te evalueer. Aansoekers kan kies om die toets te skryf in Stellenbosch of Johannesburg. Sou die aansoeker nie na een van hierdie toetssentra kan reis nie, kan hy/sy die Departement kontak vir moontlike alternatiewe reëlings.
 
MA-program in Joernalistiek (Kode 38725)
878 (180) (100% tesis) (MA na BA Honneursgraad)
888 (180) (50% tesis) (MA na BA Honneursgraad)
898 (180) (30% navorsingsopdrag) (MA na BA Honneursgraad)
 
Admission and selection requirements
For 878, 888 and 898: The SU BA Honours Journalism, Media Studies or Communication from another university, or another honours degree qualification plus five years journalism experience.
 
Die MA in Joernalistiek is gebaseer op drie keusestrukture soos per module-besonderhede hieronder. Die program is gebaseer op individuele interaksie tussen dosent en student, maar bywoning van residensiële seminare is verpligtend. 'n Tesis of navorsingswerkstuk word gedoen in een van die gekose keusemodules.
 
Komponente van die Modules
 
878: 100% tesis na BA Honneurs (180 krediete)
  • Verpligte modules
         12834 Tesis (100%) (Joernalistiek ) 871 (180) (A/E)
NB: Studente wat hierdie opsie wil kies, moet steeds die Massakommunikasie-teorie en navorsingsmetodologie-werkwinkels bywoon tydens die eerste seminaarweek.
 
889: 50% tesis (90 krediete) na BAHonneurs (180 krediete)
  • Verpligte modules
         11547 Massakommunikasieteorie 871 (30) (E)
         10169 Navorsingsmetodologie 871 (30) (E)
         12834 Tesis (50%) (Joernalistiek) 883 (90) (A/E)
 
  • Elektiewe modules (een word vereis in 'n veld waarin die navorsing vir die tesis gedoen sal word)
         Mediakultuur en die Digitale Samelewing (30 krediete)
         Media-entrepreneurskap en Innovasie (30 krediete)
         Media-etiek (30 krediete)
         Wetenskapkommunikasie (30 krediete)
         Mediageskiedenis (30 krediete)
 
899: Navorsingswerkstuk (60 krediete) na BAHonneurs (180 krediete)
  • Verpligte modules
        11547 Massakommunikasieteorie 871 (30) (E)
        10169 Navorsingsmetodologie 871 (30) (E)
        10159 Navorsingswerkstuk (60 krediete) ( Joernalistiek) 872 (60) (A/E)
  • Elektiewe modules (twee  word vereis; een daarvan in 'n veld waarin die navorsing vir die navorsingswerkstuk gedoen sal word)
         Mediakultuur en die Digitale Samelewing (30 krediete)
         Media-entrepreneurskap en Innovasie (30 krediete)
         Media-etiek (30 krediete)
         Wetenskapkommunikasie (30 krediete)
         Mediageskiedenis (30 krediete)​
 
Assessering
Modules word geassesseer deur middel van opdragte en 'n eksamen . Navorsing en tesisse word volgens riglyne van die Universiteit se riglyne geassesseer.

PhD Joernalistiek

Om tot die doktorsgraadprogram toe gelaat te word, moet die kandidaat reeds oor ’n erkende meestersgraad in Joernalistiek of Kommunikasie beskik – soos uiteengesit in die toelatingsriglyne van die Universiteit. Toelating tot doktorsgraadstudie sal oorweeg word op grond van ’n navorsingsvoorstel.

Dr Gawie Botma2

Kursussameroeper
Dr Gawie Botma
Epos: gbotma@sun.ac.za
Tel: 021 808 3488

Kode 38725 978 (360)​​

Admission and selection requirements

Om tot die doktorsgraadprogram toe gelaat te word, moet die kandidaat reeds oor ’n erkende meestersgraad in Joernalistiek of Kommunikasie beskik – soos uiteengesit in die toelatingsriglyne van die Universiteit. Toelating tot doktorsgraadstudie sal oorweeg word op grond van ’n navorsingsvoorstel.

Die skryf van 'n verhandeling. Raadpleeg Deel 1 ( Algemeen) van die Jaarboek.

Komponente van die module​

  • Verpligte module​
         38725 Journalism 978 (360) (A/E)
 
Assessering
Die tesis word geëksamineer ooreenkomstig die Universiteit se toelatingsbeleid.
Afrikaans
Na bo